Bheka Inkosi

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Siyakubabaza

[Ivesi 1]
(Amadoda)
Bhek’ iNkosi es’hlalweni
Nkos’ yamakhos’, uyabusa
Ngob’ umbuso waKh’ umi phakade
Amandla nob’khos’ bumi njalo

(Wonke umuntu)
Bhek’ uyabusa phakade
Onenkazimul’ es’mazisayo
Ongaguquki zinkathi zonke

Owayekhon’ okhon’nozayo

[Ikhorasi]
S’yak’ phakamisa
Akekh’ omunye
Sidumisa s’bong’ igama laKho
Bhek’ udumo lwaKho
Abangcwele baKho
Bekunik’ udum’ ol’ phakeme

[Ivesi 2]
Bhek’ iWundlu, iNdodana
Nkos’enqobayo noMbusi
Shay’ iCilongo, Hlulel’ izizwe
Bazis’ uSomandl’ uyabusa

[Ikhorasi]
S’yak’ phakamisa
Akekh’ omunye

Sidumisa s’bong’ igama laKho
Bhek’ udumo lwaKho
Abangcwele baKho
Bekunik’ udum’ ol’ phakeme

[Ikhorasi]
S’yak’ phakamisa
Akekh’ omunye

Sidumisa s’bong’ igama laKho
Bhek’ udumo lwaKho
Abangcwele baKho
Bekunik’ udum’ ol’ phakeme
Bekunik’ udum’ ol’ phakeme