Ngiyakudumisa

[Khorasi] NgiyaK’dumisa
Lamazw’ awaKho Wedwa
Ngempilo yami yonke
Ngenhliziyo yam’
NgiyaK’dumisa

[Vesi 1]

KuWe ng’phakamis’ izandla
Ngihubela Wena Wedwa
Ngik’nika yonk’ inhliziyo yami
Ngempilo yam’ ngiyaK’dumisa

[Vesi 2]

UYabusa Nkosi ngamandla
Nguw’ ohlez’ esihlalweni
Mninimandla negunya likuWena
Ng’yakwesaba ngiyak’dumisa