Kuri Wowe

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Kinyarwanda

[Verse]

Tuguhanze amaso (Abagabo)
Tuzamuye amaboko (Abagore)
Tuzamuye amajwi Tugushima (Bose)

Urukundo Rwacu (Abagabo)
Kuri Wowe (Abagore)
Imbaraga Zacu (Abagabo)
Kuri Wowe (Abagore)
Ubuzima Bwacu Burakuramya (Bose)

[Chorus]

Kuri Wowe (Abagore) (Kuri Wowe (Abagabo)
Kuri Wowe (Abagore) (Wowe Gusa (Abagabo)
Turakuramya (Bose hamwe)
Icyubahiro Cyose
Kuri Wowe

[Chorus]

Kuri Wowe (Abagabo) (Kuri Wowe (Abagore)
Kuri Wowe (Abagabo) (Wowe Gusa (Abagore)
Turakuramya (Bose hamwe)
Icyubahiro Cyose
Kuri Wowe

[Verse]

Duhanze amaso (Abagore)
Kuri Wowe (Abagabo)
Tuzamuye amaboko (Abagore)
Kuri Wowe (Abagabo)
Tuzamuye amajwi Tuguhimbaza (Bose hamwe)

Urukundo Rwacu (Abagabo)
Kuri Wowe (Abagore)
Imbaraga Zacu (Abagabo)
Kuri Wowe (Abagore)
Ubuzima Bwacu Burakuramya (Bose)

[Chorus]

Kuri Wowe (Abagore) (Kuri Wowe)
Kuri Wowe (Abagore) (Wowe Gusa)
Turakuramya (Bose hamwe)
Icyubahiro Cyose
Kuri Wowe

[Chorus]

Kuri Wowe (Abagabo) (Kuri Wowe)
Kuri Wowe (Abagabo) (Wowe Gusa)
Turakuramya (Bose hamwe)
Icyubahiro Cyose
Kuri Wowe

[Isengesho]

Ndakuramya. Ndakuramya. Nzamuye amaboko ku Ntebe Yawe no mu kubaho Kwawe. Nzamuye umutima wanjye kubwo Izina Ryawe Ryera. Hagati mu buzima bwanjye, ibintu byera birazamuka biza Iwawe. Hagati mu buzima bwanjye harimo amaturo yejejwe atemba aza kuri Wowe.
Nzamuye ibitambo by’amashimwe, imbuto z’iminwa yanjye igushima. Njye imbere Yawe, nzanye ituro kuri Wowe.

[Chorus]

Kuri Wowe (Abagore Bose hamwe) Kuri Wowe (Abagabo)
Kuri Wowe (Abagore) (Wowe Gusa (Abagabo)
Turakuramya (Bose hamwe)
Icyubahiro Cyose
Kuri Wowe

[Chorus]

Kuri Wowe (Abagabo) Kuri Wowe (Abagore)
Kuri Wowe (Abagabo) (Wowe Gusa (Abagore)
Turakuramya (Bose hamwe)
Icyubahiro Cyose
Kuri Wowe

[Kurangiza]

Turakuramya
Icyubahiro cyose
Kuri Wowe

Turakuramya
Icyubahiro cyose
Kuri Wowe