Akubenjalo (Umkhuleko)

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Siyakubabaza

Igama elithi ‘Amen’ lichaza ukuthi ‘akubenjalo’. Akubenjalo. Amen. Siphakamisa izandla zethu kuWe, siyakubusisa. Siyakuhlonipha. Siyakudumisa. Simi ebukhoneni baKho siyakudumisa. Siyakubonga ngokuba uNkulunkulu omuhle neNkosi ethembekile. Osesihole iminyaka ngeminyaka, elokhu esiholela endleleni eyiyo esiqhubezela phambili ekusaseni elibikezelwe. Sibusisa iGama laKho. Sinike amandla athe thuthu ukwenza intando yaKho. Sinike amandla athe thuthu ezizweni zomhlaba. Siphe igunya elingenamkhawulo ukuze sikukhazimulise; ukuze sikuhloniphe sikuphakamise, ukuze izizwe zonke zikwazi ukuthi unguNkulunkulu wezulu, iNkosi yakho konke uMdali wabantu bonke. Akuthi bonke abantu bakwazi ukuthi Ungubani; ukuthi umangalisa kangakanani, ubabazeka kangakanani. Siphe umusa wokukwazisa nokukuphakamisa; nokukuhlonipha kukho konke esikwenzayo.