Kuwe

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Siyakubabaza

[Ivesi]
Senyus’amehlo (Amadoda)
Senyus’izandla (Abesifazane)
Senyus’amaphimbo ngendumiso (Ngokuvumelana)

Sileth’ uthando (Amadoda)
KuWena (Abesifazane)
Sileth’ amandla (Amadoda)
KuWena (Abesifazane)
Sileth’ izimpilo ngendumiso (Ngokuvumelana)

[Ikhorasi]
KuWena (Abesifazane) (KuWena (Amadoda)
KuWena (Abesifazane) (KuWena (Amadoda)
S’leth’ indumiso (Ngokuvumelana)
Konk’uk’bonga
KuWena

[Ikhorasi]
KuWena (amadoda) (KuWena (abesifazane)
KuWena (amadoda) (Wena Wedwa (abesifazane)
S’leth’ indumiso (ngokuvumelana)
Konk’uk’bonga
KuWena

[Ivesi]
Senyus’amehlo (Abesifazane)
KuWena (Amadoda)
Senyus’izandla (Abesifazane)
KuWena (Amadoda)
Senyus’amaphimbo ngendumiso (Ngokuvumelana)

Sileth ’uthando (Amadoda)
KuWena (Abesifazane) (ngokuvumelana)
Sileth’ amandla (Amadoda)
KuWena (Abesifazane) (ngokuvumelana)
Sileth’ izimpilo ngendumiso (Bonke)

[Ikhorasi]
KuWena (abesifazane) (KuWena)
KuWena (abesifazane) (Wena Wedwa)
S’leth’ indumiso (ngokuvumelana)
Konk’uk’bonga
KuWena

[Ikhorasi]
KuWena (Amadoda)(KuWena)
KuWena (Amadoda)(Wena Wedwa)
S’leth’ indumiso (ngokuvumelana)
Konk’uk’bonga
KuWena

[Umkhuleko]
Ngiyakubusisa. Ngiyakubusisa. Ngiphakamisela izandla zami esihlalweni saKho nasebukhoneni baKho. Ngiphakamisela inhliziyo yami eGameni laKho elingcwele. Phakathi kwempilo yami izinto ezingcwele ziyaphakama zenyukela kuNkulunkulu. Phakathi kwempilo yami kuneminikelo engcwele egeleza yenyukela kuWe. Ngenyusa iminikelo yendumiso, isithelo sezindebe zami sileth’ukubonga eGameni laKho. Ngiza phambi kobukhona baKho, ngiletha umnikelo kuWe.

[IKhorasi]
KuWena (amadoda) KuWena (abesifazane)
KuWena (amadoda) (Wena Wedwa (abesifazane)
S’leth’ indumiso (ngokuvumelana)
Konk’uk’bonga
KuWena

[Isiphetho]
S’leth’ indumiso
Konk’uk’bonga
KuWena
S’leth’ indumiso
Konk’uk’bonga
KuWena