Hlala Kithi

[Vesi]

NgoMoya waKho Usakhile
Nohambo lusiqinisile
Phefumulela kithi nam’hlanje
Yehlela kithi Uhlale

[Khorasi]

UMoya Wamasu
Namandla nokwazi
Ohlezi kuKristu
Wok’qonda nok’hlakanipha
Nokwesab’ iNkosi k’yamthokozisa
Hlala kithi

[Bhriji]

Vez’ intando yakho
Sinik’ amakhono
Amandla okwakha konk’ ok’funayo
Siqonde enka..thini enkulu ezayo
Mawufunyanwe kithi, Nkosi