Indlela (Umkhuleko)

Uthi niyakuzwa iphimbo emva kwenu lithi, “Nansi indlela hambani ngayo.”Lelo phimbo alibe semakhaya enu nasemishadweni yenu. Ngifuna wonke amadoda ezwe lelo phimbo. Iphimbo eliniholayo lithi “Nansi indlela hambani ngayo.”

Angilizwe lelo phimbo empilweni yami nakuwo wonke amajika nokuhamba kwami ngiza kuWena. Lapho kungekho kuyalwa muntu,“ Nansi indlela hambani ngayo”.Sizwa iphimbo likaNkulunkulu elicacile eliqondileyo esikhathini sokukhanya. Ngakho sithi kuNkulunkulu : alicace libe bukhali ezinhlizweni zethu. Sinike amandla okuhlukanisa ngokucacile namandla okuhlukanisa okukaNkulunkulu nokungesikho, okulungileyo nokonakele ,ukuhlukanisa okuyiqiniso namanga. Senze sizwe iphimbo lithi kithi “

Nansi indlela, hambani ngayo”

Sinike umkhombandlela ovela eZulwini nokuholwa okungcwele okuvela phezulu endaweni yegunya. Ngaphezulu ngale kokudideka kwalomhlaba, ngale kwamanga nezimfundiso, ngale kokungcola nehlazo, Nansi indlela hambani ngayo”. Kusukela kulesi sikhathi kuya ekupheleni kwesikhathi, kuzozonke izimo ozoziletha ngamandla aKho amakhulu nogcobo lwakho emhlabeni, phakathi kwalokho sicacisele indlela eqonde ngqo esihlalweni saKho.

Sinike ukukholwa esingahamba ngakho njengoba sikuzwa ezinhlizweni zethu zithi “Nansi indlela hambani ngayo” Hamba ngayo, hamba ngayo.