Indlela

[Vesi 1]

Sikhohlwa okudala
Usiholela endleleni entsha
Kunemkhond’ emoyeni
S’yayibona
INkos’ yenz’ okusha

[Sqalo seKhorasi 1]

Enhlizwen’ esimsulwa
Kwavela inala
Nendlela isicacile
Ey’ entandweni yaKhe

Sithole is’phephelo
Kwehla umus’ omusha
Namacebo okufeza
Umsebenzi weNkosi

[Sqalo seKhorasi 2]

Thum’ iphimbo laKh’ ezwen’ lonke
Sondez’ abaKho
Sonke sizovuka sikhanye
Ngaw’ uk’khanya kwethu k’fikile

[Khorasi]
[Vesi 2]

Sikhohlwa okudala
Usiholela endleleni entsha
Ngobukhona baKhe
Lendlela isazohanjwa
Abaningi (x5)