Ngcwele, Ngcwele

[Khorasi]

Ngcwele, Ngcwele, Ingcwel’ iNkosi
Ngcwele, Ngcwele, Ingcwel’ iNkosi

[Vesi 1]

Nkosi simi la phambi kwakho
Sibunjiwe ngamandla Akho
Senyusa izandla koBusayo
Phakade naphakade

[Vesi 2]

Utshal’ imbewu Yakho kithi
Solilonda igugu siligcine
Nokukwesaba kwakho kithi
Phakade naphakade