Ngiyakudumisa (Umkhuleko)

“Ngiyakudumisa” Lamazwi angcwele awakhe Yena Yedwa. Yena Yedwa. Ngiyakudumisa.

Ngiyakuphakamisa. Ngiyakudumisa ngiyakubonga. Wena wedwa ufanelwe indumiso. Ufanelwe ukwamukela izibusiso.

Ngiyakuphakamisa. Ngiyakudumisa. Izindebe zami azikubonge manje naPhakade. Umphefumulo wami uyakubusisa namuhlanje Nkosi naphakade , ngoba wena wedwa ufanelwe izona zonke izibongo. Akukho lutho, akukho okudaliwe engisho lamazwi kukho athi , “Ngiyakudumisa”

Akekho omunye. Akukho lutho kulesi sikhathi nasephakadeni okoke kwamukele lamazwi abekelwe Wena, Wedwa. Amazwi athi “Ngiyakudumisa” Ngiyakudumisa Smakade. Ngiyakudumisa Somandla. Nkosi eNkulu yeZulu. Ngiyakudumisa Mdali, Mhlengi noNkulunkulu wami. Ngiyakudumisa.

Ngiyakudumisa.