Sibonga Igama (Umkhuleko)

O Baba siyakubusisa namhlanje. Siyakuphakamisa. Akekho onjengawe. Akekho uMsindisi noMhlengi onjengawe. Ayikho iNkosi enjengawe. Akekho umbusi onjengawe. Ngibheke wena ngethemba, ngentokozo, ngimangele nangendumiso. Ngiyakudumisa.

Ngiyakuhlonipha. Ngiyakuphakamisa. Ngiyakubabaza, Ufanelwe ukwamukela izibongo. Nginikela indumiso kuwena Nkulunkulu, Mdali, Nkosi yami, Mbusi wami, Nkulunkulu wami, Msindisi wami. Ngiyakubusisa. Akuthi Konke okukimi kubonge igama lakho elingcwele. Asibusise igama laKho.