Sibonga Igama

[Khorasi]

UThix’ uphakeme uphezulu
INkos’ iphakeme iphezulu
Akekh’ ophakeme nophezulu
Sibong’ igama laKho

[Vesi 1]

Wonk’ amandla angawaKho Nkosi
IZwi nomyalo kus’nik’ impilo
Uk’phila kweth’ sik’nikela kuWe
Sibong’ igama laKho

[Vesi 2]

Nkosi Jesu siyakubabaza
Simemezela ubuhle baKho
Ngokubonga sikhothama kuWe
Sibong’ igama laKho