Amen !

Artist: Congress MusicFactory
Produced By: Congress MusicFactory
Album: Tonetoli Yo

[Refrain]
Amen ! Ezala bongo !
Amen ! Yoka mikano na biso !
Bokonzi na Yo eya
Mokano na Yo esalama
Sik’oyo pe libela
Amen !

[Refrain]
Amen ! Ezala bongo !
Amen ! Yoka mikano na biso !
Bokonzi na Yo eya
Mokano na Yo esalama
Sik’oyo pe libela
Amen !

[Couplet 1]
Ozali Nzambe ya bikelamu nyoso
Nyoso eza na nse ya mitondo na Yo
Sambisa bikolo
bayengebene batelema ngwi.

[Refrain]
Amen ! Ezala bongo !
Amen ! Yoka mikano na biso !
Bokonzi na Yo eya
Mokano na Yo esalama
Sik’oyo pe libela
Amen !

[Refrain]
Amen ! Ezala bongo !
Amen ! Yoka mikano na biso !
Bokonzi na Yo eya
Mokano na Yo esalama
Sik’oyo pe libela
Amen !

[Couplet 2]
Tinda liloba na Yo na bikolo
Ba ponami na Yo bayoka mbela na Yo
Komisa biso moko, libota esantu na Yo
Talisa kembo na Yo sik’oyo na bato nyoso

[Refrain]
Amen ! Ezala bongo !
Amen ! Yoka mikano na biso !
Bokonzi na Yo eya
Mokano na Yo esalama
Sik’oyo pe libela
Amen !

[Refrain]
Amen ! Ezala bongo !
Amen ! Yoka mikano na biso !
Bokonzi na Yo eya
Mokano na Yo esalama

[Fin]
Bokonzi na Yo eya
Mokano na Yo esalama
Sik’oyo pe libela
Amen !