ነዕብየካ [We Magnify You – ትግርኛ (Tigrigna)]

“ነዕብየካብዶክተርኖኤልውድሩፍንኮንግረስሚዩዚክፋክትሪንዝተዳለውትጸሎትንመዛሙርንዝሓዘትሓዳስኣልበምእያ።

እዚሓያልኣምልኾ፡ካብብምስጋናዝተመልአልቢዓለምለኻዊማሕበረሰብግርማ፡ሉኣላውነትንክብርንእግዚኣብሄርከምኡውንንመርሃታቱባህሪኡንብምኽባርዝወሓዘእዩ።”

Name Lyrics Lead Sheet
ምሥጋናና ተቐበል (ጸሎት) Lyrics
ነዕብየካ Lyrics Lead Sheet
ንዓኻ Lyrics Lead Sheet
ንዓኻ ጥራይ Lyrics Lead Sheet
ነኽብሮ ንስምካ Lyrics Lead Sheet
ቅዱስ እዩ እቲ ገንሸል Lyrics Lead Sheet
እንሆ ጎይታ Lyrics Lead Sheet
እግዚኣብሄር ኣብዚ ኣሎ (ሃሌሉያ) Lyrics Lead Sheet
አሜን Lyrics Lead Sheet
እወ ይኹን (ጸሎት) Lyrics
Name Lyrics Lead
Sheet
ምሥጋናና
ተቐበል
(ጸሎት)
Lyrics
ነዕብየካ Lyrics Lead
Sheet
ንዓኻ Lyrics Lead
Sheet
ንዓኻ
ጥራይ
Lyrics Lead
Sheet
ነኽብሮ
ንስምካ
Lyrics Lead
Sheet
ቅዱስ እዩ
እቲ ገንሸል
Lyrics Lead
Sheet
እንሆ
ጎይታ
Lyrics Lead
Sheet
እግዚኣብሄር
ኣብዚ
ኣሎ
(ሃሌሉያ)
Lyrics Lead
Sheet
አሜን Lyrics Lead
Sheet
እወ ይኹን
(ጸሎት)
Lyrics