Siyakudumisa2018-11-16T16:32:32+00:00
All Albums
Back To Congress MusicFactory

Siyakudimisa

Siyathokoza ukunethulela lemikhuleko namaculo endumiso esuka kuDkt Noel Woodroffe neCongress MusicFactory. I‘Siyakudumisa’ ibonisa inhliziyo yethu ndawonye, inhlonipho nokubonga kuNkulunkulu.

Abaculi, amakwaya, abaqambi bamaculo nabadlali bezinsimbi kulelicwecwe babonisa ubuhle bomzimba weNkosi yethu uJesu Kristu. Basuka emajukujukwini omhlaba – eCaribbean, United State, Europe, Afrika, Asia, Latin America nasePacific – ukuhlanganyela ukuze kwenziwe izinsiza lezi esesabelana nazo namabandla kanye namakholwa emhlabeni wonke.

Name Lyrics Lead Sheet
Ngiyakudumisa (Umkhuleko) Lyrics
Ngiyakudumisa Lyrics Lead Sheet
Hlala Kithi (Umkhuleko) Lyrics
Hlala Kithi Lyrics Lead Sheet
Sibonga Igama (Umkhuleko) Lyrics
Sibonga Igama Lyrics Lead Sheet
Ngiphakamisela Izandla Zami Kuwe (Umkhuleko) Lyrics
Ngcwele, Ngcwele Lyrics Lead Sheet
Indlela (Umkhuleko) Lyrics
Indlela Lyrics Lead Sheet
Sithume (Umkhuleko) Lyrics
Phakade Lyrics Lead Sheet
Siyakudumisa Lyrics
Name Lyrics Lead
Sheet
Ngiyakudumisa
(Umkhuleko)
Lyrics
Ngiyakudumisa Lyrics Lead
Sheet
Hlala Kithi
(Umkhuleko)
Lyrics
Hlala Kithi Lyrics Lead
Sheet
Sibonga
Igama
(Umkhuleko)
Lyrics
Sibonga
Igama
Lyrics Lead
Sheet
Ngiphakamisela
Izandla Zami
Kuwe (Umkhuleko)
Lyrics
Ngcwele,
Ngcwele
Lyrics Lead
Sheet
Indlela
(Umkhuleko)
Lyrics
Indlela Lyrics Lead
Sheet
Sithume
(Umkhuleko)
Lyrics
Phakade Lyrics Lead
Sheet
Siyakudumisa Lyrics