Siyakudimisa

Siyathokoza ukunethulela le mikhuleko namaculo endumiso esuka kuDkt Noel Woodroffe neCongress MusicFactory. I‘Siyakudumisa’ ibonisa inhliziyo yethu ndawonye, inhlonipho nokubonga kuNkulunkulu.

Abaculi, amakwaya, abaqambi bamaculo nabadlali bezinsimbi kuleli cwecwe babonisa ubuhle bomzimba weNkosi yethu uJesu Kristu. Basuka emajukujukwini omhlaba – eCaribbean, United State, Europe, Afrika, Asia, Latin America nasePacific – ukuhlanganyela ukuze kwenziwe izinsiza lezi esesabelana nazo namabandla kanye namakholwa emhlabeni wonke.

Name Lyrics Lead Sheet
Ngiyakudumisa (Umkhuleko) Izinhlamvu zamaculo  
Ngiyakudumisa Izinhlamvu zamaculo Ishadi lamanothi
Hlala Kithi (Umkhuleko) Izinhlamvu zamaculo  
Hlala Kithi Izinhlamvu zamaculo Ishadi lamanothi
Sibonga Igama (Umkhuleko) Izinhlamvu zamaculo  
Sibonga Igama Izinhlamvu zamaculo Ishadi lamanothi
Ngiphakamisela Izandla Zami Kuwe (Umkhuleko) Izinhlamvu zamaculo  
Ngcwele, Ngcwele Izinhlamvu zamaculo Ishadi lamanothi
Indlela (Umkhuleko) Izinhlamvu zamaculo  
Indlela Izinhlamvu zamaculo Ishadi lamanothi
Sithume (Umkhuleko) Izinhlamvu zamaculo  
Phakade Izinhlamvu zamaculo Ishadi lamanothi
Siyakudumisa Izinhlamvu zamaculo  

 

Name Lyrics Lead
Sheet
Ngiyakudumisa
(Umkhuleko)
Izinhlamvu
zamaculo
 
Ngiyakudumisa Izinhlamvu
zamaculo
Ishadi
lamanothi
Hlala Kithi
(Umkhuleko)
Izinhlamvu
zamaculo
 
Hlala Kithi Izinhlamvu
zamaculo
Ishadi
lamanothi
Sibonga
Igama
(Umkhuleko)
Izinhlamvu
zamaculo
 
Sibonga
Igama
Izinhlamvu
zamaculo
Ishadi
lamanothi
Ngiphakamisela
Izandla Zami
Kuwe (Umkhuleko)
Izinhlamvu
zamaculo
 
Ngcwele,
Ngcwele
Izinhlamvu
zamaculo
Ishadi
lamanothi
Indlela
(Umkhuleko)
Izinhlamvu
zamaculo
 
Indlela Izinhlamvu
zamaculo
Ishadi
lamanothi
Sithume
(Umkhuleko)
Izinhlamvu
zamaculo
 
Phakade Izinhlamvu
zamaculo
Ishadi
lamanothi
Siyakudumisa Lyrics